FGU – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

EN UDDANNELSE, DER ER SKRÆDDERSYET TIL DIG

Den forberedende grunduddannelse – også kendt som FGU – ruster dig til at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Uddannelsen henvender sig til dig, der er under 25 år, og af forskellige faglige, personlige eller sociale årsager endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Målet med FGU er således, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU Himmerland har høje ambitioner om at bidrage til den uddannelsespolitiske målsætning om, at mindst 90 procent af alle unge under 25 år har gennemført en ungdomsuddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030.

FGU Himmerland arbejder for, at alle unge i Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild Kommuner skal have de rette forudsætninger for uddannelse, der understøtter deres personlige udvikling og faglige vækst.

En FGU består altid af et introducerende basisforløb og tre uddannelsesspor, du kan vælge imellem – en AGU, PGU eller EGU.

 

Læs om FGU’s ferieplan og kompensationsfridagsoversigt 2021/2022 her.

Læs om FGU’s didaktiske principper her.

Læs om FGU’s Ordens- og samværsregler her.

Læs om sikker post her.

 

FGU emu danmarks læringsportal

VIL DU HAVE DEN KORTE VERSION?

BRUG FIRE MINUTTER PÅ AT FORSTÅ EN FGU

I videoen her får du hurtigt overblikket over FGU og de forskellige uddannelsesspor. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte en af vores vejledere, når du har spørgsmål til uddannelserne eller er i tvivl om, om en FGU er noget for dig.

OM FGU HIMMERLAND

FOKUS PÅ PERSONLIG UDVIKLING OG FAGLIG VÆKST

FGU er udviklet til at rumme elever med forskellige behov og ønsker for en ny vej ind i en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse, beskæftigelse eller andet. Vi finder det derfor centralt, at vores uddannelsestilbud formes efter eleverne, der bruger dem og ikke omvendt. Vores struktur, mangfoldige gruppe af undervisere og faglige temaer giver plads til at planlægge individuelt tilpassede forløb, der møder den enkelte elev i øjenhøjde.

 

FGU Himmerland er allerede nu præget af stærke fællesskaber. Vi holder et skarpt fokus på at etablere og styrke fællesskab på tværs af forskelligheder, institutioner og elever. For os er det konstruktive og velfungerende samarbejde både en ambition, en forventning og en nødvendighed.

FGU Himmerland har høje ambitioner om at bidrage til den uddannelsespolitiske målsætning om, at mindst 90 procent af alle unge under 25 år har gennemført en ungdomsuddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030. Målet er derfor, at eleverne først forlader FGU Himmerland, når de er klar til videre uddannelse eller beskæftigelse.

FGU Himmerland tilstræber altid at træffe bæredygtige valg hvad angår mennesker, miljø og klima. Vores vision er at sætte et positivt aftryk på lokalsamfund, mennesker og miljø med udgangspunkt i et grønt værdisæt.

Den almene grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil forbedre dig i ét eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

AGU består af undervisning i fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag.

Undervisningen er tæt koblet til praksis, det vil sige, at du kommer til at arbejde med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden.

Derudover kommer du til at arbejde med forskellige projekter og temaer på holdet. De obligatoriske fag på AGU er:

 • Dansk/dansk som andetsprog
 • Matematik

Samt ét af følgende fag:

 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Identitet og medborgerskab

Derudover skal du vælge mindst ét valgfag:

 • Engelsk
 • Identitet og medborgerskab
 • Naturfag
 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Samfundsfag
 • Teknologiforståelse

Praktik

I løbet af din AGU kan du også komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På AGU kan du blive kvalificeret til efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en 2-årig hf eller anden gymnasial uddannelse.

For at blive kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige hf, skal du have forberedelseseksamen til den 2-årige hf, som består af følgende fag: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik på d-niveau samt samfundsfag og naturfag på mindst g-niveau.

Prøver og beviser

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I det eller de andre fag, du har fulgt på enten g-, e- eller d-niveau, får du en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetence herunder karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Når du afslutter AGU med forberedelseseksamen til den 2-årige hf, får du et uddannelsesbevis.

Produktionsgrunduddannelsen (PGU) er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i fagene dansk og matematik.

Undervisningen foregår på et af skolens værksteder, hvor du for eksempel kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere video på et medieværksted. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

På FGU Himmerland har vi værksteder inden for følgende faglige temaer:

 • Omsorg og sundhed
 • Handel og kundeservice
 • Turisme, kultur og fritid
 • Musisk og kunstnerisk produktion
 • Mad og ernæring
 • Miljø og genbrug
 • Jordbrug, skovbrug og fiskeri
 • Byg, bolig og anlæg
 • Kommunikation og medier
 • Motor og mekanik
 • Service og transport
 • Industri (plast, metal mm)

 

 

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) samt eventuelle valgfag.

I løbet af din PGU kan du komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Prøver og beviser

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået/ikke bestået.

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten g-, e- eller d-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

På erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er du i lønnet praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Du kan for eksempel komme i praktik som mekaniker, maler eller serviceassistent.

EGU veksler mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik.

Du får også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære).

Derudover kan du kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser eller ophold på en højskole.

Inden du begynder i lønnet praktik, bliver der lavet en praktikaftale mellem dig og virksomheden. I praktikaftalen står der, hvad målene med virksomhedspraktikken er, og hvilke arbejdsområder du skal varetage under praktikken. Det er et krav, at praktikken skal bidrage til at opfylde de mål, der er i din uddannelsesplan.

På EGU bliver du kvalificeret til efterfølgende at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med eller fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Prøver og beviser

På EGU kan du afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du har fulgt fagene dansk og matematik samt eventuelt et ekstra fag, på enten g-, e- eller d-niveau, så skal du til afsluttende prøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter EGU på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Har du besluttet dig for at søge ind på FGU, så tag fat i din kommunes Kommunale Ungeindsats (KUI).

 

Find din vejleder her.

 

Mariagerfjord Kommune: 97 11 30 00
Rebild Kommune: 99 88 99 88
Vesthimmerlands Kommune: 99 66 70 00

Skoleydelse

Eleverne modtager skoleydelse, mens de er på FGU.

Ydelsen til elever på 18 år og derover er for hjemmeboende på 634 kr. pr. uge, svarende til ca. 2747 kr. pr. måned (2019-niveau). Ydelsen til udeboende elever er på 1.472 kr. pr. uge, svarende til ca. 6.378 kr. pr. måned (2019-niveau). Ydelsen til elever under 18 år er 365 kr. pr. uge, svarende til ca. 1581 kr. pr. måned (2019-niveau). Skoleydelsen er svarende til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate.

For forsørgere er der adgang til et forsørgertillæg. For enlige forsørgere er dette på 1424 kr. pr. uge, svarende til ca. 6170 kr. pr. måned (2019-niveau). For ikke-enlige er tillægget på 569 kr. pr. uge, svarende til ca. 2465 kr. pr. måned (2019-niveau).

De unge kan trækkes i ydelse ved manglende fremmøde, hvilket er svarende til produktionsskolernes praksis i dag. Eleverne har fortsat mulighed for lovligt fravær eksempelvis i forbindelse med sygdom.

Befordringrabat

Eleverne i FGU får befordringsrabat efter tilsvarende regler, der gælder for elever i de forberedende uddannelser i dag, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v..

Uddannelsen er placeret på niveau 1-3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Coronavirus

Skolerne er åbne igen, men vi skal stadig passe på os selv og hinanden. Derfor skal vi huske at følge retningslinjerne, som løbende revideres. Læs dem her.

 

Ungdomskort

Som elev på FGU Himmerland har du ret til transportrabat i form af ungdomskort. For at blive godkendt, skal du kontakte administrationen på din skole. Et ungdomskort koster ca. 374,- pr. måned, men det betales kvartalsvis. Prisændringer fra NT kan forekomme. Læs mere om ungdomskortet hos NT.

 

Rygning

Skolen er røgfri og man må dermed ikke ryge i skoletiden eller på skolens område. Læs reglerne her.

 

Euforiserende stoffer

Euforiserende stoffer, såsom alkohol eller andet er selvfølgelig heller ikke tilladt i arbejds/skoletiden.

Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal du ringe og give besked til din skole. Hvis du ikke ringer, bliver du trukket i skoleydelse for hele dagen. Hvis du er syg flere dage, er det vigtigt, at du ringer hver dag.

Herunder kan du se, hvornår og hvem du skal ringe til, hvis du er syg.

 

Hobro:
Du skal ringe til skolen og melde dig syg mellem kl. 7.45-8.15
Elever på Basis og PGU-værksteder skal ringe til kontaktlærer på værkstedet.
AGU-elever skal ringe til skolens vejleder Marianne Yde på 9852 7231 – træffes Marianne ikke ring til vejleder Hanna Christensen på 9852 7230.

 

Støvring:
Du skal ringe til din kontaktlærer mellem kl. 7.45 og 8.00.

 

Aars:
Du skal ringe til skolens vejleder Kirsten Thomsen på 9852 7284 mellem kl. 8.00-9.00.
Elever på Basis og PGU-værksteder kan aftale at ringe til underviseren på værkstedet.