Sammen skaber vi et sundt, trygt og godt miljø!

På FGU Himmerland ønsker vi at skabe en skole, hvor der er plads til alle.

Vi vægter vores elevers trivsel højt og arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for personlig, faglig og social udvikling, men vi kan selvfølgelig ikke gøre det alene.

Som elev på FGU Himmerland er man i høj grad selv med til at skabe et godt studiemiljø, og derfor har vi en række regler, der skal sikre en god hverdag for alle.

FGU Himmerland danner rammen om et positivt fællesskab, hvor vi respekterer hinanden, optræder ansvarligt og viser hensyn, udviser almindelig god opførsel og bruger et sprog og en adfærd, som ikke virker hverken støjende, stødende, provokerende eller truende over for andre.

Oplysninger, som gives eller overdrages til skolen, behandles ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og din integritet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi forventer, du også udviser respekt over for andre elever, lærere og øvrige ansatte i forhold til deres privatliv og integritet, også uden for skoletiden.

Studie- og ordensreglementet skal overholdes af alle og være med til at sikre trygge og attraktive rammer.

Undervisningen

 • Du er studieaktiv, hvilket vil sige, at:
 • du har mødepligt og møder præcist til din undervisning
 • du udfører de tildelte opgaver og arbejde i en positiv ånd
 • du møder forberedt og deltager aktivt i undervisningen, også når den er tilrettelagt virtuelt eller som ekskursion
 • du kun gør brug af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr i undervisningen efter aftale med læreren. Følges reglerne ikke kan udstyret inddrages til senere udlevering.
 • Plagiat, snyd og anden uretmæssig adfærd accepteres ikke. Plagiat, snyd og anden uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at du eller dine kammerater fuldfører din/deres uddannelse, betragtes som et særligt groft brud på studie- og ordensreglementet.
 • Alle forsømmelser registreres som fravær, med undtagelse af elevrådsarbejde, borgerligt ombud, repræsentation i bestyrelsen og session. Ved længerevarende sygdom, eller hvis du skal fritages for undervisning af helbredsmæssige årsager, kan skolen enten kræve at få en mulighedserklæring/friattest eller en tro- og loveerklæring med underskrift af evt. forældre eller værge.
 • Ved sygdom skal du hver dag mellem kl. 7.45 og 8.15 ringe til din værkstedslærer. Ved fravær i forbindelse med lægebesøg, køretimer eller lignende skal det aftales med din underviser.

Studiemiljøet i øvrigt

 • Du skal behandle skolens bygninger, inventar og udstyr (herunder også materialer og bøger) omhyggeligt og ordentligt.
 • Du må ikke færdes indendørs på rulleskøjter, segways, løbehjul og lignende, medmindre der er givet tilladelse hertil.
 • Du skal rydde op efter dig selv – både i klassen og i skolens fællesarealer.
 • Mad og drikke skal som udgangspunkt indtages i kantine og fællesarealer og ikke i undervisningslokaler.
 • Service må som udgangspunkt ikke fjernes fra kantineområdet.
 • Færdselsloven er gældende på hele skolens område.
 • Parkering af cykler, motorcykler, knallerter og biler skal ske på de steder, der er anvist hertil.

Kommunikation mellem dig og skolen

 • En stor del af skolens kommunikation foregår via de digitale systemer, som du møder i undervisningen, samt e-Boks, mail og telefon. Det er dit ansvar løbende at tjekke informationer via disse kanaler samt at opdatere dine kontaktoplysninger i de digitale systemer, der anvendes.

Rygning og rusmidler

 • Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges på skolens område på alle tider af døgnet. Arbejdes der udenfor skolen er rygning stadig ikke tilladt for elever og medarbejdere. Forbuddet gælder alt tobak, herunder røgtobak såsom cigaretter/e-cigaretter og røgfri tobak såsom snus og tyggetobak.
 • På skolens område må ikke medbringes, indtages eller distribueres øl, vin, spiritus eller andre rusmidler. Du må ikke møde beruset eller påvirket af andre rusmidler. Dette gælder også ekskursioner og studieture, som er en del af undervisningen.
 • Skolen forbeholder sig ret til at bede om en test for påvirkning af alkohol eller andre rusmidler. Hvis du nægter at få foretaget testen, vil det blive betragtet som en positiv test.
 • Ved officielle elevfester og andre særlige arrangementer kan der efter klar forudgående aftale med skolens ledelse udskænkes øl, vin og andre drikkevarer.

Uanset det nærmere indhold af nærværende studie- og ordensreglement har du pligt til loyalt at efterfølge de konkrete henvisninger, skolens ansatte giver dig for at opretholde god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Hvis du ikke overholder ordensreglementet, eller hvis du begår strafbare handlinger, bliver du erstatningspligtig.

Skolen kan også stille dig økonomisk til ansvar for skader og ødelæggelser, som er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

Ved overtrædelse af ordensreglementet kan skolen give dig en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning, skolens leder kan give dig en skriftlig advarsel, udelukke dig fra arrangementer eller aktiviteter, midlertidigt udelukke dig fra undervisningen, undlade at indstille dig til prøve det pågældende år og/eller bortvise dig fra skolen.

Ved meget grove eller gentagne brud på studie- og ordensreglementet kan resultatet blive, at din adgang til skolen begrænses eller forbydes, mens en sag undersøges.

Skolens leder kan ligeledes fratage dig muligheden for at medbringe og/eller anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, som f.eks. mobiltelefon.

Pædagogiske tilrettevisninger, skriftlige advarsler og øvrige sanktioner kan fastsættes således, at det betinges, at der ikke sker gentagelser eller andre overtrædelser af studie- og ordensreglementet, eller du retter op på konkrete forhold, du aktivt medvirker til forsoning med den, du har gjort uret, og/eller du deltager i mægling herom.

Klagemuligheder

Indgivelse af skriftlig klage over lederens afgørelse om en sanktion skal ske inden for 2 uger. Klagen betyder ikke, at afgørelsen annulleres, mens der tages stilling til, om klagen er berettiget.

FGU danner rammen om et positivt fællesskab, hvor vi respekterer hinanden, optræder ansvarligt og viser hensyn, udviser almindelig god opførsel og bruger et sprog og en adfærd, som ikke virker hverken støjende, stødende, provokerende eller truende over for andre.

Oplysninger, som gives eller overdrages til skolen, behandles ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og din integritet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi forventer, du også udviser respekt over for andre elever, lærere og øvrige ansatte i forhold til deres privatliv og integritet, også uden for skoletiden.

Studie- og ordensreglementet skal overholdes af alle og være med til at sikre trygge og attraktive rammer.

Undervisningen

 • Du er studieaktiv, hvilket vil sige, at:
 • du har mødepligt og møder præcist til din undervisning
 • du udfører de tildelte opgaver og arbejde i en positiv ånd
 • du møder forberedt og deltager aktivt i undervisningen, også når den er tilrettelagt virtuelt eller som ekskursion
 • du kun gør brug af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr i undervisningen efter aftale med læreren. Følges reglerne ikke kan udstyret inddrages til senere udlevering.
 • Plagiat, snyd og anden uretmæssig adfærd accepteres ikke. Plagiat, snyd og anden uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at du eller dine kammerater fuldfører din/deres uddannelse, betragtes som et særligt groft brud på studie- og ordensreglementet.
 • Alle forsømmelser registreres som fravær, med undtagelse af elevrådsarbejde, borgerligt ombud, repræsentation i bestyrelsen og session. Ved længerevarende sygdom, eller hvis du skal fritages for undervisning af helbredsmæssige årsager, kan skolen enten kræve at få en mulighedserklæring/friattest eller en tro- og loveerklæring med underskrift af evt. forældre eller værge.
 • Ved sygdom skal du hver dag mellem kl. 7.45 og 8.15 ringe til din værkstedslærer. Ved fravær i forbindelse med lægebesøg, køretimer eller lignende skal det aftales med din underviser.

Studiemiljøet i øvrigt

 • Du skal behandle skolens bygninger, inventar og udstyr (herunder også materialer og bøger) omhyggeligt og ordentligt.
 • Du må ikke færdes indendørs på rulleskøjter, segways, løbehjul og lignende, medmindre der er givet tilladelse hertil.
 • Du skal rydde op efter dig selv – både i klassen og i skolens fællesarealer.
 • Mad og drikke skal som udgangspunkt indtages i kantine og fællesarealer og ikke i undervisningslokaler.
 • Service må som udgangspunkt ikke fjernes fra kantineområdet.
 • Færdselsloven er gældende på hele skolens område.
 • Parkering af cykler, motorcykler, knallerter og biler skal ske på de steder, der er anvist hertil.

Kommunikation mellem dig og skolen

 • En stor del af skolens kommunikation foregår via de digitale systemer, som du møder i undervisningen, samt e-Boks, mail og telefon. Det er dit ansvar løbende at tjekke informationer via disse kanaler samt at opdatere dine kontaktoplysninger i de digitale systemer, der anvendes.

Rygning og rusmidler

 • Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges på skolens område på alle tider af døgnet. Arbejdes der udenfor skolen er rygning stadig ikke tilladt for elever og medarbejdere. Forbuddet gælder alt tobak, herunder røgtobak såsom cigaretter/e-cigaretter og røgfri tobak såsom snus og tyggetobak.
 • På skolens område må ikke medbringes, indtages eller distribueres øl, vin, spiritus eller andre rusmidler. Du må ikke møde beruset eller påvirket af andre rusmidler. Dette gælder også ekskursioner og studieture, som er en del af undervisningen.
 • Skolen forbeholder sig ret til at bede om en test for påvirkning af alkohol eller andre rusmidler. Hvis du nægter at få foretaget testen, vil det blive betragtet som en positiv test.
 • Ved officielle elevfester og andre særlige arrangementer kan der efter klar forudgående aftale med skolens ledelse udskænkes øl, vin og andre drikkevarer.

Uanset det nærmere indhold af nærværende studie- og ordensreglement har du pligt til loyalt at efterfølge de konkrete henvisninger, skolens ansatte giver dig for at opretholde god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Hvis du ikke overholder ordensreglementet, eller hvis du begår strafbare handlinger, bliver du erstatningspligtig.

Skolen kan også stille dig økonomisk til ansvar for skader og ødelæggelser, som er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

Ved overtrædelse af ordensreglementet kan skolen give dig en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning, skolens leder kan give dig en skriftlig advarsel, udelukke dig fra arrangementer eller aktiviteter, midlertidigt udelukke dig fra undervisningen, undlade at indstille dig til prøve det pågældende år og/eller bortvise dig fra skolen.

Ved meget grove eller gentagne brud på studie- og ordensreglementet kan resultatet blive, at din adgang til skolen begrænses eller forbydes, mens en sag undersøges.

Skolens leder kan ligeledes fratage dig muligheden for at medbringe og/eller anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, som f.eks. mobiltelefon.

Pædagogiske tilrettevisninger, skriftlige advarsler og øvrige sanktioner kan fastsættes således, at det betinges, at der ikke sker gentagelser eller andre overtrædelser af studie- og ordensreglementet, eller du retter op på konkrete forhold, du aktivt medvirker til forsoning med den, du har gjort uret, og/eller du deltager i mægling herom.

Klagemuligheder

Indgivelse af skriftlig klage over lederens afgørelse om en sanktion skal ske inden for 2 uger. Klagen betyder ikke, at afgørelsen annulleres, mens der tages stilling til, om klagen er berettiget.