Indledning

Her kan du læse skolens ordens– og samværsregler. Nogle af reglerne er bestemt af lovgivningen for FGU, andre har skolen selv valgt, fordi vi synes, det et vigtigt, at vi omgås på en ordentlig og respektfuld måde, så alle – både elever og personale – får mulighed for at være en del af et godt skolefællesskab.

Ramme

· Ordens- og samværsreglerne gælder selvfølgelig på FGU Himmerland i skoletiden, men disse regler gælder også uden for skolen, herunder i din fritid, hvis din adfærd har indflydelse på samværet og trivslen på skolen. Hvis reglerne ikke overholdes, vil der være konsekvenser.

· Som skole har FGU Himmerland skærpet underretningspligt ved bekymringer vedrørende elever under 18 år.

· Du vil på skolen møde andre unge, som har forskellige forudsætninger for at deltage i undervisningen og forskellige mål med at gå på skolen. Fælles for jer er, at I er i gang med at skabe fundamentet for jeres fremtid – det I drømmer om.

· Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du fagligt, personligt og socialt får et godt udbytte af din tid hos os. Men du har også et ansvar for, at vi i fællesskab lykkes.

· Du skal behandle skolens bygninger, inventar og udstyr (herunder også materialer og bøger) omhyggeligt og ordentligt.

Aftaler & regler

· Du skal ringe til din kontaktlærer ved sygdom eller andet lovligt fravær. Sygemelding skal ske dagligt ml. kl. 7.45-8.00. Din kontaktlærer registrerer fremmøde elektronisk via Studie+. Evt. ulovligt fravær modregnes i skoleydelsen

· Du har pligt til at deltage aktivt i arbejdet og undervisning på værkstedet/holdet, og at du følger de anvisninger, som personalet giver dig. Plagiat og snyd ved prøver accepteres ikke

· Du skal aktivt arbejde med målene i din uddannelses– og forløbsplan

· Du må kun bruge mobiltelefonen i undervisningen efter aftale med din lærer

· Tobak/nikotin, alkohol og andre rusmidler ikke er tilladt i skoletiden eller på skolens område efter skole.

· Du skal anvende arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, når det er påkrævet

· Du må ikke mobbe eller have truende og/eller respektløs adfærd, herunder også på sociale medier

Hvad sker der, hvis reglerne overtrædes:

Hvis du overtræder reglerne, så siger vi det til dig!

Vi tror på, at tydelighed omkring, hvordan vi omgås hinanden, er det allervigtigste for at sikre et godt arbejds- og skolemiljø.

Ved overtrædelse af skolens samværs– og ordensregler kan skolens leder give dig en mundtlig eller skriftlig advarsel, herunder udelukke dig fra arrangementer/undervisning eller bortvisning fra skolen. Skolen kan også stille dig økonomisk til ansvar for skader og ødelæggelser, som er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

Indgivelse af skriftlig klage over lederens afgørelse om en sanktion skal ske inden for 2 uger. Klagen betyder ikke, at afgørelsen annulleres, mens der tages stilling til, om klagen er berettiget.

Politik om opbevaring og behandling af personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Alle medarbejdere på FGU Himmerland har modtaget en instruks, som indeholder de retningslinjer, man som ansat ved FGU Himmerland er ansættelsesretsligt forpligtet til at overholde i forhold til opbevaring og behandling af personoplysninger.

Oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt, og kun så længe de er nødvendige af hensyn til sagsbehandlingen, eller som lovgivningen pålægger os.

Politik om rusmidler

Så længe du er i gang med en uddannelse på FGU Himmerland, giver du samtykke til, at vi må teste dig for misbrug af rusmidler.

Får vi mistanke om et forbrug af rusmidler, følger vi denne procedure:

· Samtale mellem elev og personale

· Evt. misbrugstest

Hvis der er tale om et misbrug, skal du indgå i et behandlingsforløb med en behandler, samt give samtykke til, at FGU bliver orienteret om forløbet.

Vedrørende samtykke

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, sker det ved mail til skoleleder eller ved almindeligt brev med underskrift. Samtykket er en betingelse for at kunne opretholde din uddannelse hos os. Tilbagekaldes samtykket, afbryder du derfor samtidig din uddannelse ved FGU Himmerland.

(Som forældre/værge til en person under 18 år er bekræftelse og samtykke givet på elevens vegne)

FGU Himmerland | Døstrupvej 1, 9500 Hobro | Tlf. 9852 7200 | post@fguhimmerland.dk | CVR: 39815443 | EAN: 5798000561700