Projekter & særlige indsatser

I FGU Himmerland deltager vi i projekter, hvor der er indsatser, som ligger i forlængelse af skolens overordnede strategi.

PROJEKT: “Fra FGU til EUD”

Projektets formål

Det er projektets formål, at styrke overgangen fra FGU til EUD med flere forberedende og støttende indsatser og derved øge de unges muligheder for at starte på og fastholdes i en erhvervsuddannelse. Fokus vil være på aktiviteter på tværs af FGU- og EUD-institutioner således at eleverne får et bedre kendskab til erhvervsskolen før skolestart og ekstra støtte og vejledning den første tid på erhvervsskolen, men også medarbejderne på tværs får kendskab til hinandens undervisningsmetoder og pædagogiske tilgange. Der udvikles i den sammenhæng nye metoder og tilgange, der understøtter en lettere overgang fra FGU til EUD.

Projektperiode

1. april 2023 – 30. april 2026

Bevilgende myndighed

EU socialfond samt Region Nordjylland

Projektpartnere

AMU Nordjylland (projektholder), Aalborg Handelsskole, EUC Nord, SOSU Nord, TECHCOLLEGE, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG), FGU Aalborg, FGU Himmerland, FGU Vendsyssel og FGU Nordvest (Jammer bugt afd.)

Projektbudget

24.868.602,00 mio. kr. Finansiering (afrundet): medfinansiering 33 %, (heraf 8 % deltager- og 25 % egenfinansiering), Region Nordjylland 27 %, Socialfond 40 %

Fra FGU til EUD Pjece

Information til eleverne ved opstart behandling af personoplysninger

PROJEKT: ”ILT” – Indsats, Læring, Trivsel

Projektets formål

Projektets overordnede formål er at tilvejebringe nogle metoder og værktøjer, der kan styrke elevernes trivsel, og som ligger ud over det pædagogiske læringsfelt, som FGU-skolerne arbejder med. Der skal således igennem projektet udvikles metoder, som der kan iværksættes og anvendes sammen med den øvrige indsats.

Projektperiode

01.08.2020 til 31.12.2024

Bevilgende myndighed

Region Nordjyllands Uddannelsespulje

Projektholder

Et samarbejde mellem FGU Himmerland, FGU NordVest, FGU Aalborg og FGU Vendsyssel som er ansøger og projektholder

Omsætning

2.200.000

Egenfinansiering

660.000

Ekstern finansiering

1.540.000

PROJEKT: ”Tanken, der fører til handling”

Projektets formål

Målgruppen for projektet ” Tanken, der fører til handling ” er de udsatte og frafaldstruede elever på FGU. Denne gruppe af unge har mange udfordringer både pga af ydre og indre omstændigheder. De unger, der frafalder en uddannelse, gør det sjældent som en pludselig indskydelse – men over tid. Ofte har den unge mange afbrudte skoleophold bag sig, og det at gå i skole forbindes ikke med noget positivt. Ved at fokusere på den unges ressourcer og mulighed for at have indflydelse på eget liv intensivt og i et fællesskab øges chancen for fastholdelse.

Projektets tre indsatser har til formål at øge den unges evne til at sætte og nå mål, at øge bevidstheden om hvornår og hvordan man træffer beslutninger, samt at forstærke båndet til et socialt fællesskab. Herved øges den unges motivation til at deltage i fællesskabet og få indflydelse på eget liv. Indsatserne er gruppevejledning, intensiveret individuel vejledning samt deltagelse i almendannende kulturelle begivenheder.

Afprøvningen af de tre indsatser skal ses som forberedelse af et Studiecenter, hvor der skabes en vejledningsindsats fra den unge kommer på FGU, går videre på et spor og som fører til videre uddannelse eller beskæftigelse.

Projektperiode

01-08-21 til 30-06-22

Bevilgende myndighed

Region Nordjyllands Uddannelsespulje

Projektholder

FGU Himmerland

Omsætning

675.591

Egenfinansiering

202.677

Ekstern finansiering

472.914