Projekter / særlige indsatser

I FGU Himmerland deltager vi i projekter, hvor der er indsatser, som ligger i forlængelse af skolens overordnede strategi.

Projektets navn:

”Når lysten driver værket”

 

Projektets formål:

Formålet med projektet er at understøtte frafaldstruede elever på såvel FGU Himmerland, som Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser’s grundforløb, så de for det første gennemfører uddannelserne, og for det andet bliver velintegrerede på et hovedforløb. Alternativt for FGU-elevernes vedkommende er, at de påbegynder en anden uddannelse eller kommer i arbejde. Dette vil vi gøre ved en 24/7 indsats – en helhedsorienteret læreproces.

Projektperiode:

1-10-2019 til 1-9-2022

Forventes forlænget til 31-12 2022

Bevilgende myndighed

EU-Socialfondsprojekt samt Erhvervsfremmestyrelsen.

Projektholder

Omfatter et samarbejde med HEG Aars, sidstnævnte er projektholder

Omsætning

6.037.448,20

Egenfinansiering

1.026.366,10

Ekstern finansiering

EU: 3.018.724,10

Erhvervsfremmestyrelsen: 1.992.358,00

Projektets navn

”ILT” – Indsats, Læring, Trivsel

Projektets formål

Projektets overordnede formål er at tilvejebringe nogle metoder og værktøjer, der kan styrke elevernes trivsel, og som ligger ud over det pædagogiske læringsfelt, som FGU-skolerne arbejder med. Der skal således igennem projektet udvikles metoder, som der kan iværksættes og anvendes sammen med den øvrige indsats.

Projektperiode

01.08.2020 til 31.12.2024

Bevilgende myndighed

Region Nordjyllands Uddannelsespulje

Projektholder

Et samarbejde mellem FGU Himmerland, FGU NordVest, FGU Aalborg og FGU Vendsyssel som er ansøger og projektholder

Omsætning

2.200.000

Egenfinansiering

660.000

Ekstern finansiering

1.540.000

Projektets navn

”Tanken, der fører til handling”

Projektets formål

Målgruppen for projektet ” Tanken, der fører til handling ” er de udsatte og frafaldstruede elever på FGU. Denne gruppe af unge har mange udfordringer både pga af ydre og indre omstændigheder. De unger, der frafalder en uddannelse, gør det sjældent som en pludselig indskydelse – men over tid. Ofte har den unge mange afbrudte skoleophold bag sig, og det at gå i skole forbindes ikke med noget positivt. Ved at fokusere på den unges ressourcer og mulighed for at have indflydelse på eget liv intensivt og i et fællesskab øges chancen for fastholdelse.

Projektets tre indsatser har til formål at øge den unges evne til at sætte og nå mål, at øge bevidstheden om hvornår og hvordan man træffer beslutninger, samt at forstærke båndet til et socialt fællesskab. Herved øges den unges motivation til at deltage i fællesskabet og få indflydelse på eget liv. Indsatserne er gruppevejledning, intensiveret individuel vejledning samt deltagelse i almendannende kulturelle begivenheder.

Afprøvningen af de tre indsatser skal ses som forberedelse af et Studiecenter, hvor der skabes en vejledningsindsats fra den unge kommer på FGU, går videre på et spor og som fører til videre uddannelse eller beskæftigelse.

Projektperiode

01-08-21 til 30-06-22

Bevilgende myndighed

Region Nordjyllands Uddannelsespulje

Projektholder

FGU Himmerland

Omsætning

675.591

Egenfinansiering

202.677

Ekstern finansiering

472.914