STU – SÆRLIGT TILRETTELAGT UDDANNELSE

EN UDDANNELSE, DER ER SKRÆDDERSYET TIL DIG

STU på Blåkildevej i Hobro

STU er en ungdomsuddannelse, der tilpasses unge med forskellige typer udfordringer. Nogle unge kan ikke følge de almindelige uddannelser – eksempelvis på grund af boglige problemer. Andre elever kan have personlige årsager, der gør, at de heller ikke kan tage en ordinær uddannelse.
Så kan STU være en god mulighed – læs mere herunder.

Det skal være sjovt at lære.

Det gode ved et STU-forløb er, at uddannelsen altid bliver tilrettelagt efter behov, kompetencer og styrker hos den enkelte unge. Hos os tager vi derfor udgangspunkt i det, eleven er dygtig til. Herfra prøver vi at gøre eleven endnu bedre til dette og samtidig øve på noget nyt sammen. Derfor er alle STU-forløb også forskellige. Èn ting er dog fælles for eleverne, der er i uddannelse hos os. Eleverne har det sjovt, fordi vi tror på, at man lærer bedst, hvis det miljø man færdes i, er positivt og tilsmilende.

Der er to lærere tilknyttet på Blåkildevej, og begge er uddannet kokke, har taget en professionsbachelor i specialpædagogik og er ICDP-uddannede.

Vores lækre madværksted og landbrugsjord.

Vores STU-tilbud er bygget op omkring vores hus på Blåkildevej. Her har vi et køkken med den smukkeste udsigt ud over Mariager fjord, og så har vi Østerskoven lige bag ved huset. Både fjorden og skoven giver masser af muligheder for at fange fisk og samle urter, som vi selv spiser. Når vi er i køkkenet med vores elever, laver vi mad som på en rigtig restaurant, hvor alt er hjemmelavet. Vi går meget op i, at alle elever får mulighed for at lære så meget om mad som overhovedet muligt.

Tæt på Blåkildevej har vi landbrugsjord, og her dyrker vi grøntsager og planter alt det, vi synes er lækkert. På den måde får eleverne mulighed for at følge råvarerne fra jord til bord.

Kenneth

“Jeg er en kæmpestor bonderøv, og det er jeg stolt af. Jeg bor på en gård ved Aars, hvor min familie og jeg har mange forskellige dyr. Det bedste, jeg ved, er at være udenfor i naturen. Når sommeren kommer snigende, fisker jeg havørreder flere gange om ugen.”

Rasmus

“Jeg bliver aldrig træt af at lave mad eller at snakke om mad, og et godt, hjemmebagt brød gør mig lykkelig. Jeg er helt vild med økologi og at sylte spiselige råvarer, jeg finder i naturen. Jeg går meget på jagt, og her er det især riffeljagt, der kan få mit smil frem.”

STU – indhold og målgruppe:

Målgruppen for et STU-forløb er unge i alderen 16-25 år. Fælles for eleverne er, at de har særlige behov eller har nogle udfordringer, der gør, at de ikke er i stand til at tage en ordinær uddannelse. Et STU-forløb kan derfor være den rigtige løsning til unge, der har brug for, at der bliver taget specielle hensyn, som andre uddannelser ikke kan tilbyde i samme udstrækning. En elev hos os vil opleve autencitet i et læringsmiljø, der har fokus på det positive og det, der virker.

Køkkenet er økologisk og bæredygtigt orienteret, dvs der arbejdes med affaldssortering samt ansvarligt forbrug og produktion. Vi laver autentisk produktion i et dynamisk køkken, hvor vi laver hjemmelavet mad til forskellige arrangementer. Dette minder om det, man kan opleve på ordinære arbejdspladser.

Uddannelsen består af flere forskellige dele:

  • Den almendannende del, som tilgodeser den unges personlige og sociale udvikling.
  • Den målrettede del, som varetager den unges specifikke og individuelle kompetencer og interesser.
  • Den praktiske del, hvor den unge er tilkoblet køkkenaktiviteterne og kommer i praktik i en virksomhed eller institution med henblik på at tilegne sig erfaringer og indblik i arbejdsliv og samarbejde.

Da vi er en del af FGU Himmerland, vil det være muligt for STU-eleven at deltage i forskellige aktiviteter på skolen. Herunder specialundervisning, idræt og erhvervsorienterede praktikker.

 

Vejen til et STU-forløb.

Det er den unges uddannelsesvejleder, der vurderer, om den unge er i målgruppen til at blive STU-elev. Hvis en ung bliver vurderet egnet til målgruppen, bliver den unge indstillet til et STU-forløb. Indstillingen bliver behandlet af et visitationsudvalg i den kommune, hvor eleven er bosat. Visitationsudvalget beslutter, om den unge kan bevilliges et STU-forløb ud fra udtalelser og andre relevante informationer.

 

Et STU-forløb hos os, giver eleven indsigt og forståelse for følgende:

Erhvervsrettet produktion.

Hos os er STU-forløbet primært erhvervsrettet. Med det mener vi, at eleven præsenteres for autentisk produktion i et dynamisk køkken, hvor vi laver hjemmelavet mad til forskellige arrangementer. Dette minder, så vidt muligt, om det, man kan opleve på ordinære arbejdspladser. Køkkenet er økologisk og bæredygtigt orienteret, og eleven bliver præsenteret for affaldssortering samt ansvarligt forbrug og produktion. Viden omkring denne del indgår også i uddannelsen.

 

Landbrug og lystfiskeri.

Eleven kommer til at deltage i såning og høst af egne afgrøder, hvilket bidrager til forståelsen for ”fra jord til bord”-princippet.

 

Praktik.

Vores tilknytning til erhvervslivet i byen byder på flere muligheder for praktik. I det sidste halve år af uddannelsen vil der være ekstra fokus på erhvervspraktik og udslusning som et led i at gøre klar til elevens videre livsforløb. I sjældne tilfælde er det måske ikke formålstjenligt for eleven at komme i praktik.

 

Undervisning.

Der vil være obligatorisk undervisning i PASE-fag (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære). Derudover tilbydes alle elever undervisning i matematik og dansk – herunder også ordblindeundervisning.

 

Når eleven slutter hos os

Vi har et stort netværk i erhvervslivet, og vores 1. prioritet er altid udslusning af elever til beskæftigelse i det omfang, det er muligt. Derfor vil den unge af flere omgange arbejde erhvervsorienteret og komme i praktikker, så denne overgang bliver en uproblematisk, kendt og positiv udslusning. Vores arbejde med den unges personlige udvikling skal yderligere være med til at ruste eleven til ”det nye liv”.

Som afslutning på STU-forløbet udarbejder vi et kompetencebevis til eleven på baggrund af opnåede færdigheder, beståede kurser og det, der ellers kan være relevant at fremhæve hos eleven.

STU-elev på FGU Himmerland Hobro

Det nære og mangesidede arbejde med STU-elever giver os mulighed for at udvikle og medvirke til at forandre de fleste unges livsopfattelse til det bedre. Vi arbejder metodisk ved, blandt andet, at benytte Skaalvik og Skaalviks teori om selvopfattelse samt Jean Laves teori om læring som social praksis.

Det praktiske omdrejningspunkt for vores pædagogiske arbejde er hovedsageligt autentisk produktion af mad i en sociokulturel praksis. Her tilbydes en nyankommen elev en rolle i et eksisterende praksisfællesskab, hvor andre elever er på forskellige stadier. Eleven starter som legitim perifer deltager, og igennem mesterlæreprincippet vil han eller hun tilegne sig kompetencer for derefter at blive en fuldgyldig deltager. Dermed defineres læring relationelt som elevers forandrede deltagelse i en forandrende praksis.

Vi benytter teorien om selvopfattelse, fordi social anerkendelse er et vigtigt mål for alle mennesker, og fordi vores elever kan have svært ved at forstå egen identitet af deres udfordringer. Vi oplever, at eleven bruger meget energi på at blive accepteret i samfundet – for eksempel i skolen, på arbejdspladsen eller i vennekredsen. Vi er særligt opmærksomme på den del af Skaalvik og Skaalviks teori, der omhandler den reelle selvopfattelse. Denne beskrives som elevens opfattelse af hvordan han eller hun virkelig er, og hvordan han eller hun ser sig selv i sociale kontekster. Igennem vores arbejde i praksisfællesskabet i køkkenet vil vi forsøge at hjælpe eleven med at få øje på sine kompetencer og reelle kunnen. Hermed understøttes eleven i sin udvikling af identitet og selvforståelse.

Begge STU-undervisere er ICDP-uddannet.

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn, unge og voksne. Programmets grundlæggende mål er at gøre voksne mere opmærksomme overfor børns behov samt at forbedre de voksnes evne til at møde børn og unge på deres præmisser.

ICDP tager sit afsæt i interaktionen mellem eleven og underviseren. Udgangspunktet i ICDP er fokus på en pædagogisk anerkendende tilgang, da dette understøtter elevens inklusion i fællesskabet og hjælper med at fokusere positivt fremadrettet. Ved at benytte en tilhørende guide, der består af otte samspilstemaer, kan underviseren bidrage til elevens trivsel og udvikling igennem den gode relation. PÅ FGU Himmerland Hobro anvendes ICDP sideløbende med det faglige arbejde og har været et fast holdepunkt for underviserne de sidste 5 år. Der modtages yderligere ekstern supervision med ICDP som udgangspunkt for samtalerne.