Ordens- og samværsregler FGU

Ramme
FGU Trekanten har fastsat ordens- og samværsregler, så de sikrer:
• At eleverne opfylder deres mødepligt og deltage aktivt
i undervisningen og andre aktiviteter, som FGU Trekanten
afholder for eleverne.
• At eleverne opfylder deres pligt til at bidrage til at opfylde målene
i deres uddannelses- og forløbsplan.
• At der sanktioneres mod snyd og lignende, herunder ved prøverne.
• At skolen indgår i relevant samarbejde med myndigheder,
hvis der er indikationer på, at en elev udviser tegn på radikalisering,
mistrivsel, misbrug mv.
• At almindelige normer for orden og samvær overholdes.
• At understøtte adfærd der begrænser støj, larm og lignende.
• At elevernes brug af skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar,
herunder krav til individuel og fælles oprydning, udføres.
• At sikkerhedsudstyr og beklædning der understøtter pædagogiske
aktiviteter følger reglerne.
• At der sanktioneres mod mobning samt voldelig og truende adfærd.
• At der aktivt arbejdes mod en 0-strategi i forhold til rygning, alkohol
og andre rusmidler.
• At der kan iværksættes test for anvendelse af rusmidler efter aftale
med elev og myndigheder
• At reglerne overholdes i forhold til lyd- og billedoptagelser,
herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold.
• At der ikke drives religiøs forkyndelse eller lignende på skolens
område.

Regler
Ved overtrædelse af skolens regler iværksættes sanktioner,
som er fastsat i henhold til bekendtgørelsen for FGU uddannelsen.
§1 Du skal overholde almene normer for godt samvær, der
understøtter et sundt skolemiljø hvor man tillidsfuldt og
respektfuldt omgås hinanden.
§2 Mobning eller anden form for chikane, både fysisk og digitalt
er ikke tilladt.
§3 Du skal overholde normal og god etisk opførsel når du anvender
skolens netværk, IT-udstyr og sociale medier.
§4 Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på
skolens område eller i skoletiden.
§5 Det er ikke tilladt at ryge på skolens område eller i skoletiden.
§6 Du skal altid registrere fravær, sygdom mv. i det
studieadministrative system.

§7 Du skal møde til tiden og deltage i skolens aktiviteter.
Ulovligt fravær registreres i skolens studieadministrative
system straks efter undervisningen eller aktiviteten er
påbegyndt. Det samme gælder, hvis eleven afbryder
deltagelse i undervisningen.
§8 Snyd ved prøver sanktioneres efter gældende regler.
§9 Det er ikke tilladt at udøve religiøs forkyndelse på
skolens område

Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af FGU’s ordens- og samværsregler

1. FGU kan mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning i tilfælde af en eller flere mindre og ikke alvorlige overtrædelser af ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver.

2. FGU kan i andre tilfælde ved en eller flere over- trædelser af ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver, give eleven en skriftlig advarsel.

3. FGU kan endvidere træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner, eventuelt en kombination heraf, over for elever, der har overtrådt ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver:

a. Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer eller aktiviteter, herunder eksamen.

b. Beslutning om, at eleven skal aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene.

c. Træk i elevløn svarende til fraværet.

d. Midlertidigt bortfald af elevløn i op til 5 skoledage.

e. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. FGU registrerer elevens fravær under udelukkelsen som påbudt og dermed lovligt fravær.

f. Permanent bortvisning fra FGU.

4. FGU kan som en foreløbig foranstaltning i følgende situationer beslutte, at eleven ikke må være til stede på skolen.

a. Situationer, hvor FGU anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed. (Truende adfærd, politianmeldelse, mobning…)

b. Situationer, hvor FGU anser det for påkrævet for, at opretholde ro og orden og andre elevers og ansattes deltagelse i skolens aktiviteter.

5. FGU kan, når der træffer afgørelse om en sanktion, gøre iværksættelsen af sanktionen betinget af, at eleven ikke igen overtræder ordens- og samværsregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode.